Визия и мисия

ВИЗИЯ  И  МИСИЯ  НА  NET

 

визия:

„НЕТ да направи промяна за хората с увреждания, основана на принципите на равни права и равни възможности във всички аспекти на живот, зачитайки идентичността и ценностите на всяка личност”.

мисия:

„НЕТ е ориентирана към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, като ги подкрепя, съобразявайки се с индивидуалните им потребности. НЕТ инвестира в създаването на условия за включване в обществото като подкрепя хората с увреждания и допринася за премахване на бариерите в обществото