Устав

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ФОНДАЦИЯ “ N Е Т „
Чл.1 Фондацията е юридическо лице и се учредява в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
1)    Фондацията има неправителствен, международен, неполитически и нерелигиозен характер
2)    Фондацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.
3)    Фондацията се учредява за извършване на дейност в частна полза, съгласно чл.2, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
Чл.2 Наименованието на Фондацията е „N Е Т“, което наименование може да се изписва и на латиница  NETWORK EDUCATION  TEAM  BUILDING 
1)    Седалището и адреса на управление на Фондацията е гр. Горна Оряховица,
       ул. „Цар Самуил“  № 45.
2)    Пълното или съкратено наименование на Фондацията, седалището и адрес на управление се поставят върху всички документи и издания на Фондацията.
ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ
Чл. 3 Фондацията преследва общохуманни цели на равноправна и демократична основа, като:
1.    Създаване и укрепване на мрежа от НПО, ангажирани в социалната сфера
2.    Да си сътрудничи със институциите при разработването на методики за работа с деца и лица с увреждания.
3.    Всестранно подпомага лицата с увреждания, като защитава правата и интересите им и  съдейства решаване на техните проблеми;
4.    Изучава потребностите от хуманитарна, благотворителна, научно-изследователска, образователна, социална, културна и обществена дейност на лицата с увреждания в града и региона;
5.    Съдейства за преодоляване изолираността на лицата с увреждания чрез създаване на структури пряко ангажирани с решаване на проблемите им;
6.    Създава условия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в обществения живот и на трудовия пазар;
7.    Повишава чувствителността и ангажираността на обществото, институциите, професионалистите и обществениците по проблемите на лицата в неравностойно положение ;
8.    Осигурява на нуждаещите се необходима информация за решаване на техните граждански, образователни, трудови  и социални проблеми;
9.    Способства за съхраняване и развитие на потенциала на лицата с увреждания и насърчава самоизявата им;
10.    Стимулира участието на хората с увреждания във всички сфери на обществения живот;
11.    Оказва съдействие за развитието и популяризирането на достиженията на отделните лица с увреждания;
12.    Подпомага проекти, свързани с обучението, квалификацията, преквалификацията и трудовата реализация на лицата с увреждания;
13.    Насърчава развитието и мотивацията на лицата с увреждания за учене през целия живот и създаване на благоприятни условия за реализацията на процеса;
14.    Подпомага оптимизирането на правната среда, в която организацията работи;
15.    Способства за повишаване капацитета на организациите, работещи в социалната сфера и прилагането на полезни европейски и световни практики;
16.    Подобрява координацията и партнирането на структурите в социалната сфера;
17.    Съдейства за създаване на  реални социално-икономически предпоставки за улесняване на достъпа до пазара на труда на лицата с увреждания и подпомага създаването на устойчива заетост ;
18.    Съдейства за повишаване на социалния, образователния, трудовия, обществен и граждански статус на хората в неравностойно положение, като подпомага тяхната реализация, адаптация и обществена изява.
19.    Съдейства за постигане на финансова устойчивост, разширяване на възможностите за самофинансиране на уставните дейности.
/2/ Дейността, осъществявана от фондацията се изразява в разработване на дългосрочни и краткосрочни програми по направления и провеждане на конкретни мероприятия и форми на изява; подпомагане на иновационни практики за устойчиво развитие в социалната сфера, образованието и обучението през целия живот за лицата с увреждания, съобразно техните наклонности, физически и духовни възможности; насърчаване на културата и изкуствата, заетостта, обмена на знания; оказване на съдействие за социална интеграция на лицата в неравностойно положение; подпомагане на личностната реализация на лицата с увреждания; съдействие за усъвършенстване на законодателството в страната свързано със социалния и гражданския статус на лицата с увреждания; съдействие за ускоряване и разширяване на международното сътрудничество в сферата на проблемите на лицата с увреждания.
/3/ За осъществяване на своите цели Фондацията:
“    сътрудничи  с организации, институции и физически лица в страната и чужбина;
“    организира и участва в симпозиуми, семинари, конференции, обучения и други национални и международни мероприятия по общи и конкретни въпроси в областта на целите на Фондацията;
“    публикува материали, свързани с дейността;
“    създава и поддържа библиотека за литература, съдържаща статистическа и друга информация по всички въпроси в сферата на целите на Фондацията;
“    провежда , възлага и подпомага проекти и изследвания;
“    създава фондове за подпомагане ни издръжка у нас и в чужбина на лицата, които биха допринесли за постигане целите на Фондацията;
“    осъществява благотворителна дейност;
“    съдейства за оптимизиране на управлението;
“    организира разпространението на продуктите от дейността на Фондацията;
“    осигурява защитата на предмета на авторските и сродните права на лицата , подпомагани от Фондацията, тяхна интелектуална собственост;
“    извършва и други дейности, свързани с целите по чл.3, ал.1.
ИМУЩЕСТВО
Чл.4 Фондацията се учредява с дарение в размер 10 / десет/ лева.
Чл.5 Имуществото на Фондацията се формира от:
“    дарения, завещания  и други пожертвувания в полза на Фондацията от български и чуждестранни физически и юридически лица;
“    приходи от стопанисване и управление на имущество;
“    частта от дохода на имуществото, която се капитализира;
“    приходи от авторски права, собственост на Фондацията;
“    изпълнение на проекти, свързани с целите на Фондацията;
“    други приходи и постъпления в допустими от закона форми;
/1/ Предмет на дарение и завещание могат да бъдат пари, ценности, ценни книжа, движими и недвижими имоти, обекти на интелектуална собственост, включително и тези на лицата, подпомагани от Фондацията;
/2/ Фондацията води регистър на извършените дарения и завещания;
/3/ Дарителите имат право да получат удостоверение за този си акт;
/4/ По решение на Настоятелството на фондацията от имуществото и се обособяват целеви фондове;
/5/ Актовете на разпореждане със средства по фондовете, с движимо и недвижимо имущество, собственост на Фондацията се извършват по решение на Настоятелството.
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл.6 Дейността на Фондацията се финансира от целево направени пожертвувания, доходи от имущества и други;
/2/ Имуществото на Фондацията се влага в банкови депозити, ценни книжа, търговски дружества, недвижими имоти и по друг подходящ начин. Вложенията трябва да бъдат сигурни и да гарантират достатъчен доход за запазване и увеличаване на имуществото, като се държи сметка за идеалната цел на Фондацията.
/3/ За постигане на целите си и за съхраняване и увеличаване на имуществото си Фондацията може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително и да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху интелектуална собственост;
/4/ Фондацията може да учредява и участва в търговски дружества- в страната и чужбина, да инвестира в страната и чужбина, да открива представителства;
Чл.7 Фондацията може да извършва следната стопанска дейност, свързана с предмета на  основната дейност:
1.издателска дейност;
2.рекламна дейност;      
3.маркетинг;
4.посреднически услуги;
5.консултантски услуги;
6. друга дейност, свързана с предмета на основната дейност;
/2/ Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони. Приходите от същата се използват за постигане на определените в Учредителния акт цели.
/3/ Осъществяването на стопанска дейност се възлага на Настоятелството.
ОРГАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО   
Чл.8. Органи на Фондацията са:
            – Настоятелство на Фондацията;
            – Изпълнителен директор;
Чл.9. Настоятелството на Фондацията се избира от Учредителя.
Чл.10. Настоятелството:
1. Изменя и допълва Учредителния акт на Фондацията;
2. Взима решение за откриване и закриване на клонове на Фондацията;
3. Приема основни насоки и програми  за дейността на Фондацията;
4. Подготвя  и приема бюджета на Фондацията;
5. Приема ежегодния доклад за дейността на Фондацията и изразходваните средства, изготвен от Изпълнителния директор;
6. Приема правилници за работата на Фондацията;
7. Взема решение за участие на Фондацията в други организации;
8. Приема други вътрешни актове;
9. Разрешава сделки на разпореждане с имуществото на Фондацията, включващо недвижими имоти и вещни права върху тях, авторски права, средства по фондовете на организацията, обезпечения и гаранции, банкови заеми и дялови участия и др.
10.Назначава и освобождава Изпълнителния директор на фондацията
11.Извършва други действия, свързани с изпълнението на дейността на Фондацията.
/2/ Решенията на Настоятелството се вземат с обикновено мнозинство .
Чл.11.Фондацията се представлява пред трети лица от Председателя на Настоятелството, а при неговото отсъствие – от Заместник председателя на същата.
/2/ Председателят:
а/ Свиква събрание на Настоятелството най-малко три пъти в годината или по искане на 2/3 от членовете;
б/ Ръководи събранията на Настоятелството;
в/ Утвърждава изготвените от Изпълнителния директор документи;
г/ Възлага на Изпълнителния директор подготовка на заседанията, съобразно приетите от Настоятелството ред и процедури.
Чл.11. Изпълнителният Директор се избира и освобождава от Настоятелството.
/2/ Изпълнителният Директор може да бъде освободен от длъжност с решение на Настоятелството
/3/ Изпълнителният Директор:
а/ осигурява изпълнението на програмата на Фондацията;
б/ прави предложения за развитието на Фондацията пред Настоятелството;
в/ изпълнява решенията на Настоятелството на Фондацията и неговия Председател;
г/ изпълнява оперативно годишния бюджет на Фондацията;
д/ сключва трудовите договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите на Фондацията;
е/ прави предложение пред Председателя за свикване на извънредно заседание на Настоятелството на Фондацията по собствена или по инициатива на 1/3 от членовете на Настоятелството в двуседмичен срок;
ж/ подготвя оперативно работата на Настоятелството.
/4/ Изпълнителният Директор е длъжен да спазва Учредителния акт и всички вътрешни нормативни документи на Фондацията;
/5/ Изпълнителният Директор носи отговорност за воденето на счетоводството на Фондацията;
/6/ Изпълнителният Директор може да бъде освободен от длъжност и по негова писмена молба, отправена до Настоятелството;
/7/ При отсъствие на Изпълнителния Директор неговите функции се изпълняват от определен от Председателя член на Настоятелството.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФОНДАЦИЯТА
Чл.12.Фондацията се прекратява по решение на Настоятелството, взето след писмено съгласие на учредителя или по решение на Учредителя.
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.13 Въпросите, неуредени в настоящия Учредителен акт, се подчиняват на действащото гражданско законодателство.
/2/ Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия учредителен акт се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство.
Настоящият Учредителен акт е приет на 10.11.2007 г.
УЧРЕДИТЕЛ:
Бистра Ботева